تمایلات سرمایه گذار به سمت بازار سرمایه: تجزیه و تحلیل بازگشتی, علل, و عوامل

  • 2021-04-9

1 دکتری حسابداری شعبه علی اباد کتول دانشگاه ازاد اسلامی.

2 استادیار حسابداری واحد علی اباد کتول دانشگاه ازاد اسلامی کتول علی اباد.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و رتبهبندی عوامل گرایش سرمایهگذاران به بازار سرمایه از طریق مدلسازی ساختاری-تفسیری و تحلیل بازگشتی انجام شد. روش: برای استخراج شاخصها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با نظریه دادهبنیاد استفاده شد. سپس مدل سازی ساختاری-تفسیری برای رتبه بندی عوامل اتخاذ شد و مدل بازگشتی از طریق تحلیل مسیر استخراج شد. در نهایت تناسب اندام مدل در ایموس ارزیابی شد. یافتهها: تحلیل عاملی اکتشافی 46 مقوله را در شش بعد یعنی عوامل اتفاقی و عوامل زمینهای و عوامل محوری و عوامل مداخله گر و راهبردها و نتایج شناسایی کرد. نتایج مدل سازی ساختاری-تفسیری عوامل را در 5 سطح از پایین به بالا طبقه بندی کرد که سطوح اول و نهایی به ترتیب عوامل و نتایج علی بودند. نتایج تحلیل مسیر عمدتا بر اثرات غیرمستقیم متغیرهای متنی و مداخله گر تاکید داشت و یافتهها حاکی از برازش مناسب مدل بود. نتیجهگیری: نتایج برای مدلسازی ساختاری-تفسیری و تحلیل بازگشتی تمایلات سرمایهگذاران به بازار سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج تحلیل عاملی شاخصها دارای بار عاملی بالایی با شش مولفه (عامل) اصلی بودند. شاخص های کشف شده نشان داده شده در جدول 1 نشان می دهد که مدل ساختاری گرایش سرمایه گذاران به بازار سهام را می توان با شش مولفه و 46 زیرمجموعه توصیف کرد. عوامل علی, عوامل زمینه ای, عوامل مداخله گر, عوامل محوری, عوامل استراتژیک, و نتایج به ترتیب 10, 14, 8, 2, 5, و 7 زیرمجموعه. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل بارهای عامل از شاخص به سمت هدف اصلی پژوهش بارهای عامل بالا در شخصیت و نگرش یک سرمایه گذار پیدا شده است, هوش هیجانی, اولویت ها و منافع, امنیت روانی, اجتناب از دست دادن, تجربه, و هوش کسب و کار, و برنامه ریزی کلان دولتی و سلسله مراتب مزلو از نیازهای. این شاخص ها بسیار مهم بودند. مردم به دلایل مختلف به فعالیت های مختلف تمایل دارند و همین امر در مورد سرمایه گذاری و معاملات در بازارهای مالی نیز صدق می کند. به عنوان مثال شخصیت و نگرش سرمایهگذار از شاخصهای علی یکی از مهمترین عوامل روانشناسی بازار سرمایه است. به عبارت دیگر فرایندها و موقعیتهای ذهنی گوناگون منجر به احساسات و انگیزههای متفاوتی میشود که تا حد زیادی بر تصمیمات سرمایهگذار تاثیر میگذارد.

یکی دیگر از شاخص های مهم تجربه یک سرمایه گذار است که می تواند در دو جنبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که اولین تجربه خود را با سود یا زیان از معاملات قبلی تبدیل خواهد شد که پس زمینه ذهنی مثبت یا منفی برای سرمایه گذاران در طول معاملات و جنبه دوم کسب تجربه در ساخت خرید یا فروش تماس در طول زمان است. امنیت روانی یک سرمایه گذار نیز در عوامل علی بار عامل بالایی دارد. سرمایه گذاران به طور مداوم در مورد امنیت سرمایه در بازار سهام نگران هستند زیرا به عنوان دماسنج اقتصادی کشور درک می شود. این است که توسط مشکلات اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی که منابع عمده نوسانات قیمت سهام تحت تاثیر قرار. از این رو سرمایه گذاران می توانند با بهبود دانش سرمایه گذاری خود و اطلاع از افزایش و کاهش قیمت سهام به نوعی ترس از نوسانات قیمت سهام را تعدیل کنند. با این حال, اجتناب از دست دادن یک سرمایه گذار نیز موثر است. با توجه به سلسله مراتب نیازهای مازلو سرمایه گذاران باید از پس انداز اضافی خود برای سرمایه گذاری در بازار سهام برای سطوح بالاتر امنیت روانی استفاده کنند. هوش هیجانی و تجاری یک سرمایه گذار شاخص های بعدی با بارهای عاملی بالا در عوامل زمینه ای هستند. اینها عوامل تعدیل کننده ای در رفتار انبوه سرمایه گذاران محسوب می شوند. ترجیحات و منافع یک سرمایه گذار به عنوان دسته محوری شناسایی شد. با بارهای عامل بالا, این شاخص ها نشان می دهد که سرمایه گذاران تنظیمات مختلف. برای مثال برخی ترجیح می دهند بسیار کم خطر سرمایه گذاری و در نتیجه محافظه کار سود در حالی که دیگران مایل به گرفتن قابل توجهی خطرات برای سود بیشتر. تمام شاخص های فوق بر این دسته تاثیر می گذارد. همچنین برنامهریزی کلان دولتی شاخصی مهم با بار عاملی بالا در عوامل استراتژیک است. در این راستا تحلیل دقیق محیط کلان و تدوین سناریوهای مناسب برای اتخاذ مقررات صحیح و نه دست و پا گیر در بنیاد برنامه ریزی استراتژیک برای بازار سرمایه مهم است. مقامات و قانونگذاران فعال در بازارهای سرمایه باید همیشه این را در نظر بگیرند. نتایج حاصل از مدل ساختاری-تفسیری مفهومی برای اثربخشی عوامل نشان داد که عوامل علی بیشترین تاثیر را بر سایر ابعاد دارند. همچنین در میان شش بعد اصلی پژوهش نتایج بیشترین وابستگی را به سایر ابعاد داشتند. تحلیل مسیر و تحلیل برازش مدل در ایموس انجام شد.

تحلیل مدل بازگشتی بیانگر اثر یک متغیر بر خود است و ابعاد متنی و مداخله گر مستقیما بر خود اثر می گذارند. تجزیه و تحلیل شاخصهای برازش نهایی و تمامی شاخصهای برازش پراتیو و پراتیو نشان داد که مدل نهایی از برازش کافی برخوردار است. بازار سهام یک بخش از اقتصاد یک کشور که رشد نیز افزایش اقتصاد است. از این رو, لازم است به شناخت بهتر عوامل موثر بر رفتارهای سرمایه گذار در تلاش برای درک ذهنیت خود و رفتارهای خارجی در یک چارچوب علمی. این شناسایی بهتر از دیدگاه تسهیل, ایالات, و رفتارهای سرمایه گذاران و کمک به بازار سهام رشد, از این رو توصیه های زیر:

  • با توجه به نتایج به شرکتهای سرمایهگذار در بازار سرمایه توصیه میشود که همواره کیفیت اطلاعات حسابداری را در گزارشها بهبود بخشند. به سرمایه گذاران در بازار سرمایه توصیه می شود ابتدا اهداف مالی خود را تعیین کنند. اهداف واقع بینانه نقشه راه کمک به سرمایه گذاران شناسایی چه برای سرمایه گذاری در مجموعه افق سرمایه گذاری خود را و چه بازار به کار در هستند. از این رو, سرمایه گذاران می توانند اهداف مختلف بر اساس سه عامل خطر دارند, یعنی درامد, انتظار نرخ رشد, و پرداخت سود سهام. سرمایه گذاران توصیه به اعتصاب تعادل بین امنیت, درامد, و رشد سرمایه گذاری به سرمایه گذاری موفق. با توجه به اثرات احساسات خود را در قیمت سهم, سرمایه گذاران باید بیشتر مراقب باشید در مورد خرید و یا فروش سهام در طول چرخه اخبار عاطفی گذرا. به مقامات بازار سرمایه و قانونگذاران توصیه می شود در هنگام بحران سیاسی از بازار حمایت کنند تا اقدامات احساسی بازار را کاهش دهند. بنابراین باید اهمیت مقررات مربوط به رشد اقتصادی را در نظر بگیرند.
  • کلیدواژهها
  • تمایلات سرمایه گذار

مالی-رفتاری

مدل بازگشتی

موضوعات اصلی

منابع

ابراهیمی، سید کاظم و احمدی مقدم، منصور (1394). تأثیر اهرم مالی و محافظه‌کاری شرطی بـر ناکـارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران. فصـلنامه حسـابداری مـالی ، 27(7)، 120-102.

اسلامی بیدگلی، غلامرضا وکردلویی، حمیدرضا (1389). مالی رفتاری، مرحله گذر از مالی استاندارد تا نوروفایناس، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ، 19(1)، 36-1.

ایزدی‌نیا، ناصر وحاجیان‌نژاد، امین (1388). بررسی و آزمون رفتار توده‌وار در صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار ، 2(7)، 10 5-1.

Старый банаби, Рахим и карбаси Язди, Хусейн (1393). Применение ментального учета (от Tئ к практике). Бухгалтерский учет и социальные выплаты 4 4 (2)، 133-117.

Хоссейни чегни, вдохновение и аггу Бехназ и Рахмани Неджад, Лейла (1393). Оценка поведенческих туров инвесторов на Тегеранской фондовой бирже на основе структурных уравнений. Журнал стратегии финансового менеджмента 2 (4)2، 133-113.

Гейдарпур, мудрый и тари Варди، Бог и алтарь م Марьям (1392). tأ эмоциональные тенденции инвесторов в отношении доходности акций. Журнал исследований финансовых знаний مالی Анализ ценных бумаг 6 6 (1) ، 13-1.

Иракские Халили، Мария и Сардар،، Сохейла и верный، Эхсан (1396). tأ влияние настроений инвесторов на перекос предпочтений и цен на активы. Первая национальная конференция, посвященная роли бухгалтерского учета в экономике и управлении، Тебриз.

Мухаммад и Абдулих Мухаммад Реза и москани Мустафа (1396). t T влияние поведенческой предвзятости менеджеров на риск компаний, принятых на Иранскую фондовую биржу. Магистерская диссертация - некоммерческий университет Шахруд.

Данайифард Хасан и исламский اسلامی ЗАР (1390). Применение теории стратегии, основанной на данных, на практике, построение теории организационного безразличия. Издательство Университета Имама Садика، Тегеран.

Путь реки Ферейдун и Салехи-Акрам (1387). Школы финансов и бухгалтерского учета, включая теории, модели и методы. Издательство университета اسلامی Исламский филиал Тегеранского центра ЗАД.

Зиниванд مح Мухаммад и джнани مح Мохаммад Хасан и Хаммат Фарх Махмуд и восхваляют مح Мохаммад Реза (1400). Поведенческие предубеждения и решения реальных и законных инвесторов, основанные на технической информации Тегеранской фондовой биржи. Ежеквартальный журнал финансовой экономики 4 4 (15) 2 257-233.

Соруш Яр-легенда (1395). Исследование роли импульса и настроений инвесторов на массовое поведение на фондовой бирже. Инвестиционные знания ، 18(5)، 159- 147.

Хвала Мухаммеду Хоссейну и шамсалдини کا Казиму (1395). Взаимосвязь между эмоциональной тенденцией инвесторов и ценой акций компаний, принятой на рынке ценных бумаг Тегерана. Журнал достижений бухгалтерского учета Ширазского университета. 8(1)، 125-103.

Саиди، Али Фарханян, Сайед Мохаммад Джавад (1391). Основы поведенческой экономики и финансов . Издательство фондовой биржи (аффилировано с компанией по предоставлению информации и услуг фондовой биржи).

Шамсалдини, Казим и Данши, Вахид и Сиди, Фатима (1397). Исследование влияния поведения инвесторов и управления ими на доходность акций. Журнал бухгалтерских знаний 9 9 (2)، 189-163.

Шахриари НИА, он и альфат Лея, Амирих Мегсуд и тетани اب Аболфазл (1399). Гибридный подход к разработке структурной модели факторов, влияющих на кооперацию в цепочке отечественных производств. Журнал перспективы промышленного менеджмента 1 10(37) ، 119-89.

Мехрани کی киареш и шахтер-квасец مه Мехди (1397). اثر влияние настроений инвесторов и модели торгового поведения на избыточную доходность акций Тегеранской фондовой биржи. Стратегия финансового управления 6 6(2)، 140-167.

فهیمی دوآب، رکسانا و حجازی، رضوان و ناصحی فر، وحید و تهرانی، رضا (1384). بررسی درجة اهمیت عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاران سهام عادی در تالار بورس اوراق بهادار مشهد و مقایسة تطبیقی آن با رفتار سرمایه‌گذاران در تالار بورس اوراق بهادار تهران ، پایان‌نامة کارشناسی ارشد ، دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا.

هومن، حیدرعلی (۱۳۸۴). کتاب مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل. انتشارات سمت، تهران.

(2021). مطالعه رفتار سرمایه گذاران فردی برای سهام و طلا. مجله بین المللی تحقیقات در تجارت, اقتصاد و مدیریت , 11(2), 8-16.

(2007). چابکی مدل سازی زنجیره تامین. مدیریت بازاریابی صنعتی, 36 (4) , 443-457.

(2007).احساسات سرمایه گذار در بازار سهام. مجله چشم اندازهای اقتصادی , 21(2), 129-152.

(2006). احساسات سرمایه گذار و مقطع بازده سهام. مجله دارایی, 61 (4), 1645-1680.

(2003). بررسی مالی رفتاری. کتاب راهنمای اقتصاد دارایی , 25 (2), 1053-1128.

دبلیو(1998). یک مدل از احساسات سرمایه گذار. مجله اقتصاد مالی , 49 (3), 307-343.

(2004). احساسات سرمایه گذار و بازار سهام کوتاه مدت. مجله دارایی تجربی , 11 (1), 1-27.

بغداد, م., & حبیبی, ف., & هالید, ن. (2018). مطالعه رفتار سرمایه گذاران کوچک در انتخاب سهام, مطالعه موردی: بازار سهام کوالالامپور . مجله مدیریت بازرگانی افریقا, 5(27), 11082- 11092.

(2018). اشتها برای اطلاعات در تکثیر اجباری سرمایه گذاران فردی . دارایی, 39 (1) 107-144.

بنابی قدیم و کرباسی یزدی (2014). کاربرد حسابداری ذهنی (از نظریه تا عمل). مجله حسابداری و علایق اجتماعی, 4 (2), 117-133. دوی: 10.22051/نیمه باز.2014.499 [به فارسی].

(2020).پیوندهای علی بین احساسات سرمایه گذار و بازده بیش از حد در بورسا استانبول. بررسی بورسا استانبول ,20 (3), 214-223.

(2011). استفاده از استراتژی نظریه بنیاد داده در عمل, ساخت نظریه بی تفاوتی سازمانی . انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) تهران. r

ابراهیمی, س. ک., & احمدی مقدم, م. (2015). اثر اهرم مالی و محافظه کاری مشروط بر عدم کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه حسابداری مالی 27(7), 102-210[به زبان فارسی].

(2021). خوش بینی مدیریتی و تصمیم گیری سرمایه گذاری در انگلستان. مجله مالی رفتاری و تجربی , 31, 100519.

اسلامی بیدگلی و غلامرضا.(2010). مالی رفتاری به عنوان گذر بیش از حد بین امور مالی استاندارد و تامین مالی عصبی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار , 1(1),19-36[به فارسی].

فهیمی دواب, ر.,, & تهرانی, ر., & ناصحیفر, وی., & حجازی, ر. ر. (2005). بررسی اهمیت عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران عادی سهام در بورس اوراق بهادار مشهد و مقایسه تطبیقی با رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران , M. Sc. پایان نامه , دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی, دانشگاه الزهرا [به زبان فارسی].

حیدرپور, ف., & طاری وردی, و., & محرابی, م. (2013). تاثیر تمایلات عاطفی سرمایه گذاران بر بازده سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار , 6(1), 1-13[به فارسی].

حسینی چگنی (2014). بررسی رابطه تعصبات رفتاری سرمایهگذاران و تصمیمات سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت مالی, 4 (2), 113-133.

(1384). کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل. انتشارات سمت, تهران [به فارسی].

(2013).تاثیر اجزای وبلاگ داستان سرایی در خوانندگان سفر نیت. تحقیقات اینترنتی, 23 (2), 160-182.

(2009). بررسی و بررسی رفتار گله در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران. مجله بورس اوراق بهادار , 2(7), 1-105[به فارسی].

محمد جعفری (2017). تاثیر سوگیری رفتاری مدیران بر ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه غیر انتفاعی شاهرود. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی شاهرود.

کارتینی ک., & نهدا ک., (2021). تعصبات رفتاری در تصمیم گیری سرمایه گذاری: مطالعه موردی در اندونزی. مجله اقتصاد و تجارت, 8 (3), 1231-1240.

(2017). سوگیری های شناختی در رفتار سرمایه گذاران تحت استرس: شواهدی از بورس اوراق بهادار لندن. بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی, 54, 54-62.

کارولی, جی. ا., & لی, ک. اچ., & ون دایک, کارشناسی ارشد(2012). درک مشترک در نقدینگی در سراسر جهان. ج. مجله اقتصاد مالی . 105 (1), 82–112.

خلیلی عراقی, م., & سردار, اس., & وفادار, ه. (2017). تاثیر احساسات سرمایهگذار بر چولگی تجربیات و قیمت دارایی مقاله ارایه شده در 1 امین همایش ملی نقش حسابداری و اقتصاد و مدیریت تبریز.

(2005). اصول و عملکرد مدل سازی معادلات ساختاری 2. گیلفورد مطبوعات, نیویورک, نیویورک.

(2020).احساسات سرمایه گذار و قیمت سهام: شواهد تجربی از جستجوگرها چینی. مدل سازی اقتصادی, 94, 703-714.

(1991). احساسات سرمایه گذار و پازل صندوق بسته. مجله دارایی, 46 (1), 75-109.

(2014). عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذار فردی: یک مطالعه تجربی از شهرستان کراچی. مجله تجارت و مدیریت , 16 (2),68-76.

لیندنر اف., & کرچلر ام., & روزنکرانز اس., & وایتزل یو. (2021). انگیزه های اجتماعی و ریسک پذیری در تصمیم گیری های سرمایه گذاری. مجله پویایی و کنترل اقتصادی , 127, 1-16.

(2018). 'بررسی تاثیر رفتار معاملاتی سرمایهگذاران و احساسات سرمایهگذاران بر بازده مازاد بورس اوراق بهادار تهران', استراتژی مدیریت مالی , 6(2), 140-167[به زبان فارسی].

(1994). انتخاب فروشنده با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری. مجله بین المللی عملیات و مدیریت تولید , 14 (6), 52-59.

(2008). مدیران ارتباط بین پرخاشگری رابطه ای و محبوبیت درک شده. رفتار پرخاشگرانه , 34 (6), 563-576.

رهنما رودپشتی, ف., & صالحی, ع. (2008). مدارس و نظریه های مالی و حسابداری شامل نظریه ها, مدل ها , تکنیک ها, شعبه مرکزی تهران[به زبان فارسی].

(2009). احساسات سرمایه گذار و بازده سهام: برخی شواهد بین المللی. مجله دارایی تجربی ,16 (3), 394-408.

ویرا. ه (2011). رفتار و احساسات گله داری: شواهدی در یک بازار کوچک اروپا, بررسی حسابداری اسپانیایی , 18 (1),78-86.

(2014).الگوهای معاملاتی و عملکرد فردی در برابر سرمایه گذاران نهادی در بورس قطر . بررسی حسابداری و مالی , 13(1), 24-42.

سعیدی, ع., & فراهان, س. محمد ج. (2012). مبانی اقتصاد رفتاری و دارایی . سازمان بورس اوراق بهادار, شرکت تبادل اطلاعات و خدمات[به زبان فارسی].

(2016). بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذار و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران, مجله پیشرفت های حسابداری , 8 (1), 103-125. دوی: 10.22099 / جعفر.2016.3854[به فارسی].

(2002). احساسات به عنوان اطلاعات: خلق و خوی بر قضاوت ها و استراتژی های پردازش تاثیر می گذارد . گریفین و دی کانمن.اکتشافات و تعصبات: روانشناسی قضاوت شهودی, 534-547.

(2012). کوتاه از این: احساسات سرمایه گذار و ناهنجاری. مجله اقتصاد مالی , 104 (2), 288-302.

در حال حاضر شما می توانید با ما تماس بگیرید. ل., & امیری, محمد, & پیشوایی, & کازازی. (2020). یک رویکرد ترکیبی برای توسعه یک مدل ساختاری از عوامل موثر بر همکاری زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی. مجله چشم انداز مدیریت صنعتی, 10(37).89-116 [به فارسی].

شمس الدینی, ک., & دانشی, وی., & سیدی, ف. (2018). بررسی تاثیر رفتار و مدیریت سرمایه گذاران بر بازده سهام مجله دانش حسابداری, 9 (2), 163-189 [به زبان فارسی].

(2014). احساسات اخبار و سرمایه گذار ترس سنج. نامه های تحقیقاتی مالی , 11 (2), 122-130.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.