اعتماد به ابزارهای مالی

  • 2021-09-2

الف-مشاغل زیر مربوط به بند 1 اوراق بهادار*2

(یک) خرید و فروش اوراق بهادار, معاملات مشتقات بازار

(ب) واسطه, کارگزاری یا نمایندگی برای خرید و فروش اوراق بهادار یا معاملات مشتقات بازار

(ج) واسطه, کارگزاری یا نمایندگی برای واگذاری خرید و فروش اوراق بهادار ذکر شده یا معاملات مشتقات بازار

د) توزیع ثانویه اوراق بهادار

(الکترونیکی) دست زدن به عرضه عمومی, توزیع ثانویه و یا قرار دادن خصوصی اوراق بهادار

ب-معاملات مشتقات بدون نسخه

ج. بهره برداری از سیستم معاملاتی اختصاصی (امتیاز)

د-اختصاصی سازی اوراق بهادار

ه-پذیرش سپرده های نقدی یا اوراق بهادار

الف-مشاغل زیر مربوط به بند 2 اوراق بهادار*2

(یک) خرید و فروش اوراق بهادار, معاملات مشتقات بازار

(ب) واسطه, کارگزاری یا نمایندگی برای خرید و فروش اوراق بهادار یا معاملات مشتقات بازار

(ج) واسطه, کارگزاری یا نمایندگی برای واگذاری معاملات مشتقات بازار

د) توزیع ثانویه اوراق بهادار

(الکترونیکی) دست زدن به عرضه عمومی, توزیع ثانویه و یا قرار دادن خصوصی اوراق بهادار

ب-عرضه عمومی یا استقرار خصوصی (خود ارایه) انواع خاصی از اوراق بهادار مانند گواهینامه های ذینفع سرمایه گذاری اعتماد دارد که اپراتور تجاری به عنوان شرکت مدیریت اعتماد سرمایه گذاری مدیریت می کند و علاقه مند به طرح های سرمایه گذاری جمعی است که به عنوان شریک اجرایی (مانند شریک تعهد نامحدود و شریک عمومی) * 3

الف-مدیریت دارایی های نگهداری شده توسط شرکت های سرمایه گذاری ثبت شده تحت قرارداد مدیریت دارایی (شرکت سرمایه گذاری کسب و کار مدیریت دارایی)

ب-مدیریت دارایی های مشتری تحت یک قرارداد سرمایه گذاری اختیاری که با استفاده از سرمایه گذاری در معاملات اوراق بهادار یا مشتقات انجام می شود (تجارت سرمایه گذاری اختیاری)

ج. مدیریت تراست های سرمایه گذاری به عنوان یک شرکت مدیریت اعتماد سرمایه گذاری (تجارت مدیریت اعتماد سرمایه گذاری) * 4

د - خودمدیریتی نقدی که توسط دارندگان حق ذینفع اعتماد (به جز گواهی های ذینفع تراست های سرمایه گذاری) یا طرح های سرمایه گذاری جمعی که بیش از 50 درصد دارایی های تحت مدیریت در معاملات اوراق بهادار یا مشتقات سرمایه گذاری می شوند (تجارت مدیریت صندوق) *4

توصیه هایی در مورد ارزش ها و غیره. از اوراق بهادار یا تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس تجزیه و تحلیل ارزش ها و غیره., از ابزارهای مالی, تحت قرارداد مشاوره سرمایه گذاری (مشاور سرمایه گذاری کسب و کار)

ب-واسطه یا نمایندگی انعقاد قراردادهای مشاوره سرمایه گذاری یا قراردادهای اختیاری سرمایه گذاری

تبصره 1: برای نوع اول ابزارهای مالی کسب و کار و نوع دوم ابزارهای مالی کسب و کار, کسب و کار مربوط به کسب و کار مدیریت دارایی عمدتا فراهم شده است و نه همه کسب و کار تحت پوشش. برای اطلاعات بیشتر به مفاد مربوطه (ماده 2 (8) ماده 28 قانون) مراجعه کنید. کسب و کار دیگر از کسانی که ذکر شده در بالا شامل, مثلا, کسب و کار مربوط به کارگزاری برای پاکسازی اوراق بهادار (نوع اول و نوع دوم ابزار مالی کسب و کار) و انتقال کتاب ورود اوراق قرضه شرکت های بزرگ و اوراق بهادار دیگر (نوع اول ابزار مالی کسب و کار). در میان مشتقات بازار معاملات کسب و کار, واسطه گری, کارگزاری, یا نمایندگی معاملات مشتقات بازار مربوط به کالاها به عنوان نوع من ابزارهای مالی کسب و کار طبقه بندی شده و مشتقات بازار معاملات مربوط به موارد دیگر از اوراق بهادار و کالاها به عنوان نوع دوم ابزار مالی کسب و کار طبقه بندی.

تبصره 2: اوراق بهادار عمده ای که به عنوان "بند 1 اوراق بهادار" (اوراق بهادار تعریف شده در ماده 2 بند 1 قانون) و "بند 2 اوراق بهادار" (اوراق بهادار تعریف شده در بند 2 همان ماده) به شرح زیر است:

- اوراق قرضه دولت ملی, اوراق قرضه دولت محلی

- گواهینامه های ذینفع اعتماد سرمایه گذاری*1

- گواهینامه های سرمایه گذاری, حکم و اوراق قرضه شرکت سرمایه گذاری صادر شده توسط شرکت های سرمایه گذاری

- حقوقی که باید در اوراق بهادار و سایر موارد ذکر شده در بالا ذکر شود

- حقوق قابل انتقال ثبت شده الکترونیکی * 2

- حقوق ذینفع اعتماد (به استثنای گواهینامه های ذینفع اعتماد سرمایه گذاری)

- حقوق عضویت یک شرکت مشارکت عمومی, شرکت مشارکت محدود, یا شرکت با تعهد محدود (از جمله شرکت های خارجی با ویژگی های مشابه)

- منافع در طرح های سرمایه گذاری جمعی * 3

*1: "اعتماد سرمایه گذاری" اشاره به اعتماد سرمایه گذاری در اوراق بهادار, حقوق معاملات مشتقات, مشاور املاک, کالاها و سایر دارایی های مشخص شده (دارایی های مشخص شده), است که تحت قانون اعتماد سرمایه گذاری تاسیس, و تراست مشابه که در خارج از کشور مطابق با قوانین خارجی مربوطه تاسیس (تراست سرمایه گذاری خارجی) (مقاله 2(3) و (24) قانون اعتماد سرمایه گذاری).

*2: ""حقوق قابل انتقال ثبت شده الکترونیکی" حقوقی است که در موارد ماده 2(2) قانون ابزارهای مالی و مبادله مندرج است (اما فقط در صورت قید ارزش ملک (محدود به مواردی که در دستگاه الکترونیکی یا هر شی دیگری با وسایل الکترونیکی ثبت می شود) که با استفاده از سیستم پردازش الکترونیکی داده قابل انتقال است (به استثنای مواردی که مشخص شده است ماده 9-2(1) به دستور دفتر کابینه در مورد تعاریف (ماده 2(3) فیا))). (به عنوان مثال نشانه ها (حقوق توکن) که بر اساس یک فناوری دفتر توزیع شده مانند زنجیره بلوک است)

*3: "منافع در طرح های سرمایه گذاری جمعی" اشاره به حقوق مبتنی بر قرارداد همکاری های مختلف, حقوق عضویت انجمن های گنجانیده شده و حقوق دیگر که اجازه می دهد سرمایه گذاران برای دریافت سود سهام از سود ناشی از کسب و کار است که با استفاده از پول سرمایه گذاری انجام شده و یا کمک توسط سرمایه گذاران ("کسب و کار سرمایه گذاری") و یا توزیع دارایی های مربوط به کسب و کار سرمایه گذاری گفت:, به استثنای اوراق بهادار به طور جداگانه در ماده تعریف شده 2(1) و (2) از قانون (مانند به عنوان گواهینامه های ذینفع اعتماد سرمایه گذاری, گواهی سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری) و سایر حقوق مشخص شده. منافع معمول در طرح های سرمایه گذاری جمعی سهام صندوق های نوع مشارکت است. برای اطلاعات بیشتر به مقاله 2(2)(پنجم) و (ششم) قانون مراجعه کنید.

تبصره 3 : جایی که یک اپراتور کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری به تازگی سهام صندوق مانند اعتماد سرمایه گذاری, شرکت سرمایه گذاری ثبت شده و طرح سرمایه گذاری جمعی (مشارکت نوع صندوق) تاسیس و مدیریت توسط خود (پیشنهاد اولیه), اپراتور کسب و کار ممکن است سرمایه گذاری از سرمایه گذاران با ثبت نام برای نوع دوم ابزار مالی کسب و کار درخواست (مقاله 2(8)(هفتم) و ماده 28(2)(من) قانون, ماده 196(2) قانون اعتماد سرمایه گذاری). حتی در مورد صدور جدید صندوق (پیشنهاد اولیه), با این حال, جایی که هر طرف دیگر (از جمله توزیع کننده و شخص مدیریت صندوق تحت واگذاری توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری به طور مستقیم در مدیریت صندوق) انجام درخواست (دست زدن به عرضه عمومی و یا قرار دادن خصوصی), ثبت نام برای نوع اول ابزارهای مالی کسب و کار و یا نوع دوم ابزار مالی کسب و کار بسته به نوع اوراق بهادار برای معاملات مورد نیاز است. همچنین, در مواردی که یک فرد انجام درخواست مربوط به خرید و فروش از حقوق صادر شده (پیشنهاد ثانویه), ثبت نام برای نوع اول ابزار مالی کسب و کار و یا نوع دوم ابزار مالی کسب و کار مورد نیاز است.

تبصره 4 : حتی در مورد مدیریت اعتماد سرمایهگذاری یا صندوق نوع مشارکتی اگر چنین مشاغل مدیریتی تحت واگذاری توسط شخصی انجام شود که مستقیما اعتماد سرمایهگذاری مذکور یا صندوق نوع مشارکتی را تاسیس کرده باشد (مانند شرکت مدیریت اعتماد سرمایهگذاری یک اعتماد سرمایهگذاری یا شریک تعهد نامحدود یک مشارکت محدود سرمایهگذاری) به عنوان تجارت سرمایهگذاری اختیاری طبقهبندی میشود و به عنوان تجارت مدیریت اعتماد سرمایهگذاری یا تجارت مدیریت صندوق محسوب نمیشود.

(2) معافیت عمده از نرم افزار برای ابزارهای مالی کسب و کار

فیفا برخی از دلایل معافیت از درخواست را مشخص می کند تا برخی از مشاغل بدون ثبت نام به عنوان اپراتور تجاری ابزارهای مالی انجام شود. اطلاعات و الزامات مورد نیاز برای چنین معافیت در مقررات مربوطه مشخص (بین دیگران, مقاله 1-8-6 از سفارش, مقاله 16 از دفتر کابینه فرمان در تعاریف, مقاله 58-2, مقاله 61, و مقاله 63 قانون). دلایل عمده معافیت شامل موارد زیر است. لطفا توجه داشته باشید که توضیحات زیر همه موارد و الزامات پیش بینی شده در مفاد مربوطه را پوشش نمی دهد و برای اطلاعات بیشتر لطفا به مفاد مراجعه کنید. ("مشاغل قابل اجرا" در زیر به مشاغل مندرج در جدول (مرجع 1) "طبقه بندی مشاغل ابزارهای مالی اشاره دارد.”)

1) استثناهای مربوط به فروش اوراق بهادار توسط ارایه دهندگان خدمات اوراق بهادار خارجی (ماده 58-2 مفاد قانون ماده 17-3(اول) و (دوم) سفارش)

(کسب و کار قابل اجرا: نوع اول ابزارهای مالی کسب و کار الف, ب., ج., نوع دوم ابزارهای مالی کسب و کار الف.)

در مواردی که یک اپراتور کسب و کار تحت قوانین و مقررات خارجی اداره می شود و در خرید و فروش اوراق بهادار یا سایر معاملات اوراق بهادار یا سایر معاملات اوراق بهادار یا معاملات مشتقات مرتبط با اوراق بهادار (تجارت مرتبط با اوراق بهادار) در یک کشور خارجی (ارایه دهنده خدمات اوراق بهادار خارجی) مشغول به انجام هر یک از مشاغل ذکر شده در زیر است ثبت نام برای تجارت ابزارهای مالی نوع اول یا تجارت ابزارهای مالی نوع دوم ضروری نیست.

(یک) (من) خرید و فروش, کارگزاری, درخواست و دیگر کسب و کار مربوط به اوراق بهادار تنها با ابزارهای مالی اپراتورهای کسب و کار انجام کسب و کار مربوط به اوراق بهادار در ژاپن (مقاله 58-2 شرط قانون); و (دوم) خرید و فروش, کارگزاری, درخواست و دیگر کسب و کار مربوط به اوراق بهادار مشخص شده تنها با دولت و یا بانک ها, شرکت های بیمه, اپراتورهای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری و دیگر موسسات مالی مشخص, انجام شده از خارج از کشور در مورد فعالیت های سرمایه گذاری خود و کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (مقاله 17-3(من) سفارش)

(ب) بدون درخواست,* (من) خرید و فروش و کارگزاری اوراق بهادار و سایر مشاغل مرتبط با اوراق بهادار مشخص شده انجام شده با مشتریان در ژاپن به عنوان طرف مقابل پس از دریافت سفارشات از مشتریان (ماده 17-3(دوم)(الف) سفارش); و (دوم) خرید و فروش اوراق بهادار و سایر کسب و کارهای مرتبط با اوراق بهادار مشخص شده با مشتریان در ژاپن به عنوان طرف مقابل از طریق سازمان و یا خدمات واسطه انجام شده توسط یک نوع اول ابزارهای مالی اپراتور کسب و کار درگیر در کسب و کار مربوط به اوراق بهادار انجام (مقاله 17-3(دوم)(ب) سفارش)

* به دستورالعمل های نظارت بر فعالیت های درخواست با استفاده از اینترنت توسط تامین کنندگان خدمات اوراق بهادار خارجی مراجعه کنید.

تبصره: هنگام انجام درخواست سرمایهگذاری (رسیدگی به پیشنهاد عمومی یا جایگذاری خصوصی) برای گواهی ذینفعان تراست سرمایهگذاری خارجی یا اوراق بهادار سرمایهگذاری خارجی صادر شده توسط یک شرکت سرمایهگذاری خارجی در ژاپن لازم است صادرکننده موظف باشد موارد مشخص شده را از قبل به مرجع صالح اطلاع دهد (ماده 58(1) ماده 220(1) قانون اعتماد سرمایهگذاری).

2) معافیت های مربوط به مدیریت / مشاغل مشورتی توسط مدیر دارایی خارجی (ماده 61 قانون ماده 17-11 دستور)

(کسب و کار قابل اجرا: مدیریت سرمایه گذاری کسب و کار لیسانس, مشاوره سرمایه گذاری و سازمان کسب و کار الف)

ثبت نام برای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری و یا کسب و کار سرمایه گذاری و سازمان مورد نیاز نمی باشد (الف) زمانی که یک شرکت درگیر در کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (کسب و کار سرمایه گذاری اختیاری) در خارج از کشور است برای انجام کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (کسب و کار سرمایه گذاری اختیاری) برای اپراتورهای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری و یا اعتماد بانک انجام کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (کسب و کار سرمایه گذاری اختیاری), (ب) هنگامی که یک شرکت درگیر در کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (کسب و کار مدیریت صندوق) در خارج از کشور است برای انجام کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (کسب و کار مدیریت صندوق) برای اپراتورهای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری و یا بانک های اعتماد (محدود به کسانی که انجام کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری), و (ج) هنگامی که یک فرد درگیر در کسب و کار مشاوره سرمایه گذاری در خارج از کشور است برای انجام کسب و کار مشاوره سرمایه گذاری برای اپراتورهای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری و یا بانک اعتماد (محدود به کسانی که انجام کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری).

- برای کسب و کار طرح موارد, بخش را ببینید 2 (2) 2) (من) , (دوم), (پنجم), (نهم), 3), و 4) (من).

3) معافیت های مربوط به کسب و کار انجام تحت واگذاری از یک شرکت گروه درگیر در یک کسب و کار ابزارهای مالی در یک کشور خارجی (مقاله 16(1)(دوم) و (هشتم) از دفتر کابینه فرمان در تعاریف)

(کسب و کار قابل اجرا: نوع اول ابزارهای مالی کسب و کار الف, نوع دوم ابزارهای مالی کسب و کار الف.)

ثبت نام برای نوع اول ابزارهای مالی کسب و کار و یا نوع دوم ابزارهای مالی کسب و کار مورد نیاز نمی باشد برای انجام یک کسب و کار مربوط به واسطه, کارگزاری, و یا سازمان برای خرید و فروش اوراق بهادار و یا مشتقات معاملات تحت واگذار از یک شرکت گروه درگیر شدن در کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری در یک کشور خارجی در انطباق با قوانین و مقررات کشور گفت: (متخصص سرمایه گذاری خارجی وابسته) اگر شرایط زیر راضی (مقاله 16(1)(دوم) از کابینه دستورالعمل دفتر در تعاریف):

(الف) شخص برای انجام کسب و کار گفت: به عنوان یک اپراتور کسب و کار ابزارهای مالی برای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری ثبت شده است;

(ب) کسب و کار واسطه است, کارگزاری و یا سازمان برای خرید و فروش اوراق بهادار و یا مشتقات معاملات که متخصص سرمایه گذاری خارجی وابسته انجام به عنوان مدیریت سرمایه گذاری خود; و

(ج) مشتریان به عنوان پیمانکاران واسطه, کارگزاری یا نمایندگی از اپراتورهای کسب و کار ابزارهای مالی و یا موسسات مالی ثبت شده شامل (به جز در معاملات انجام شده در مبادلات ابزارهای مالی).

ثبت نام برای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (کسب و کار سرمایه گذاری اختیاری) مورد نیاز نمی باشد زمانی که یک اپراتور کسب و کار ابزارهای مالی مالی توسط یک شرکت گروه واگذار (وابسته به ابزارهای مالی خارجی اپراتور کسب و کار) درگیر در نوع اول کسب و کار ابزارهای مالی و یا نوع دوم کسب و کار ابزارهای مالی در یک کشور خارجی در انطباق با قوانین و مقررات کشور گفت: برای انجام هر یک از کسب و کار ذکر شده در زیر(مقاله 16(1) (هشتم) از فرمان دفتر کابینه در تعاریف).

(الف) خرید و فروش اوراق بهادار یا معامله مشتقات انجام شده طبق قراردادی که مشروط است با اخذ رضایت از اپراتور تجاری ابزارهای مالی خارجی وابسته برای خرید یا فروش و همچنین موضوعات اوراق بهادار گفت اپراتور تجاری ابزارهای مالی ممکن است در مورد حجم و قیمت تصمیم بگیرد

(ب) خرید و فروش اوراق بهادار یا یک معامله مشتقات انجام شده تحت یک قرارداد معاملاتی اختیاری با اپراتور تجاری وابسته به ابزارهای مالی خارجی که مشروط بر این است که اپراتور تجاری ابزارهای مالی تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار و در مورد موضوعات, حجم و قیمت در ارتباط با یک معامله به حساب اپراتور تجاری ابزارهای مالی خارجی وابسته داشته باشد, و با توجه به اینکه اپراتور تجاری ابزارهای مالی به صلاحیت اختیارات موارد مشخص شده از قبل

4) معافیت های مربوط به مشاغل برای مدیریت تراست های سرمایه گذاری خارجی (ماده 16 (1) -2 مصوبه دفتر کابینه در مورد تعاریف)

ثبت نام برای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (کسب و کار مدیریت اعتماد سرمایه گذاری) مورد نیاز نمی باشد زمانی که یک فرد درگیر در کسب و کار مدیریت اعتماد سرمایه گذاری در یک کشور خارجی در انطباق با قوانین و مقررات کشور گفت: (مانند شرکت مدیریت یک صندوق اعتماد مبتنی بر خارجی) است به سرمایه گذاری پول کمک توسط کسی که دارای حقوق نشان داد در اوراق بهادار ذینفع اعتماد سرمایه گذاری خارجی.

5) معافیت مربوط به مدیریت کسب و کار از یک مشارکت نوع صندوق انجام شده توسط سپردن همه از قدرت سرمایه گذاری به یک اپراتور کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری و یا موسسه مالی ثبت نام (جمعی, "مدیریت سرمایه گذاری کسب و کار اپراتور, و غیره.") (ماده 16 (1) (ایکس) دستورالعمل دفتر کابینه در مورد تعاریف)

ثبت نام برای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (کسب و کار مدیریت صندوق) مورد نیاز نمی باشد زمانی که یک فرد درگیر در مدیریت سرمایه گذاری (خود مدیریت) از یک صندوق مشارکت نوع وارد یک قرارداد سرمایه گذاری اختیاری با یک اپراتور کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری, و غیره. به سپردن تمام اختیارات مدیریت صندوق خود را به گفت: مدیریت سرمایه گذاری اپراتور کسب و کار, و غیره. و هنگامی که تمام الزامات زیر راضی هستند.

(الف) در یک قرارداد سرمایه گذاری (مانند توافقنامه مشارکت), (من) بیانیه ای به این موضوع که تمام اختیارات مدیریت صندوق واگذار شده است, و نام تجاری و نام گفت: اپراتور کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری, و غیره., (دوم) یک طرح کلی از قرارداد سرمایه گذاری اختیاری, و (ج) میزان پاداش به تحت قرارداد سرمایه گذاری اختیاری پرداخت می شود, مشخص می شوند.

(ب) در قرارداد سرمایه گذاری و قرارداد سرمایه گذاری اختیاری, (من) که گفت: مدیریت سرمایه گذاری اپراتور کسب و کار, و غیره. در کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران به شیوه ای وفادار درگیر, و (دوم) که گفت: مدیریت سرمایه گذاری اپراتور کسب و کار, و غیره. تجارت مدیریت سرمایه گذاری و غیره را انجام خواهد داد. در حالی که پرداخت مراقبت به دلیل از یک مدیر محتاطانه برای سرمایه گذاران, مشخص می شوند.

(ج) در قرارداد سرمایه گذاری و قرارداد سرمایه گذاری اختیاری, معاملات با اپراتور کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری, و غیره. خود و یا افسران خود و یا با بودجه های دیگر مدیریت شده توسط خود را با استفاده مشخص محدود شده است.

(د) فرد درگیر در مدیریت سرمایه گذاری از صندوق (خود مدیریت) مدیریت دارایی های سرمایه گذاری به طور جداگانه از اموال خود و دیگر دارایی های مدیریت و گفت: مدیریت سرمایه گذاری اپراتور کسب و کار, و غیره. بر چنین مدیریت تفکیکی نظارت می کند.

(ه) اپراتور کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری و غیره. از قبل موارد مشخص شده را به مرجع صالح اطلاع داده است (هرگونه تغییر ناشی از بعدا در موارد ابلاغ شده نیز باید مطلع شود.)

6) معافیت های مربوط به مدیریت کسب و کار از یک صندوق دو لایه بر اساس یک همکاری سکوت برای سرمایه گذاری در منافع سودمند در اعتماد املاک و مستغلات (مقاله 16 (1) (خی) از دفتر کابینه فرمان در تعاریف)

ثبت نام برای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (کسب و کار مدیریت صندوق) لازم نیست برای انجام کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری از صندوق کودک (خود مدیریت) یک صندوق دو لایه بر اساس یک همکاری سکوت (مشارکت ناشناس) قرارداد برای سرمایه گذاری در حقوق ذینفع اعتماد املاک و مستغلات, و زمانی که همه از شرایط زیر راضی.

(الف) سرمایه گذاران صندوق کودک منحصرا از یک صندوق واحد تحت قرارداد مشارکت خاموش (صندوق مادر) تشکیل شده اند و اپراتور تجاری صندوق مادر یک اپراتور تجاری مدیریت سرمایه گذاری یا اخطار دهنده مشاغل ویژه مجاز برای سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط و غیره است.

(ب) اپراتور کسب و کار از صندوق مادر مقام صالح از امور مشخص شده در پیشبرد اطلاع داده است (هر گونه تغییر ناشی بعد در امور مطلع نیز باید اطلاع داده شود.)

7) معافیت های مربوط به مدیریت کسب و کار برای یک صندوق نوع مشارکت مبتنی بر خارجی با تعداد کمی از سرمایه گذاران داخلی (مقاله 16 (1) (سیزدهم) از دفتر کابینه فرمان در تعاریف)

ثبت نام برای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (کسب و کار مدیریت صندوق) برای انجام مدیریت سرمایه گذاری یک صندوق مشارکتی مبتنی بر خارجی لازم نیست که: (الف) سرمایه گذاران در ژاپن که به طور مستقیم در صندوق سرمایه گذاری می کنند (دارندگان سهام مستقیم) منحصرا از سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط تشکیل شده اند* یا اعلان کننده های کسب و کار ویژه مجاز برای سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط و غیره.; (ب) سرمایه گذاران در ژاپن که در صندوق با استفاده از یک استراتژی صندوق از صندوق سرمایه گذاری (دارندگان سهام غیر مستقیم) به طور انحصاری از سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط; (ج) مجموع تعداد دارندگان سهام مستقیم و دارندگان سهام غیر مستقیم کمتر از است 10; و (د) مقدار پول کمک شده توسط دارندگان سهام مستقیم می کند یک سوم از کل مبلغ سرمایه گذاری برای صندوق تجاوز نمی کند.

8) معافیت مربوط به درخواست سرمایه گذاری و مدیریت کسب و کار برای یک صندوق مشارکت نوع برای حرفه ای ها (کسب و کار به خصوص مجاز برای سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط, و غیره.(ماده 63 قانون)

(کسب و کار قابل اجرا: نوع دوم ابزارهای مالی کسب و کار ب, مدیریت سرمایه گذاری کسب و کار د.)

ثبت نام برای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری (کسب و کار مدیریت صندوق) و یا نوع دوم ابزار مالی کسب و کار مورد نیاز نمی باشد زمانی که یک شریک اجرایی (مانند شریک تعهد نامحدود و یا شریک عمومی) از صندوق انجام مدیریت سرمایه گذاری و درخواست سرمایه گذاری با استفاده از قرار دادن خصوصی*2 از یک صندوق مشارکت نوع که سرمایه گذاران ژاپنی به طور انحصاری از یک یا چند سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط تشکیل*1 و 49 یا سرمایه گذاران کمتر مشخص شده و جایی که شریک اجرایی مقام صالح از قبل مهم است.

*1: لطفا به (مرجع 1) (3) "طبقه بندی سرمایه گذاران" (ص 67) برای دامنه "سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط مراجعه کنید. ”

*2: "قرار دادن خصوصی" برای یک مشارکت نوع صندوق (طرح سرمایه گذاری جمعی) اشاره به درخواست سرمایه گذاری پذیرفته شده توسط کمتر از 500 سرمایه گذاران (مقاله 2(3)(ج) قانون, مقاله 1-7-2 سفارش).

توجه : در مورد مشاغل مجاز ویژه برای سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط و غیره., تغییرات مختلف در ساخته شده بودند 2015 تجدید نظر به ابزارهای مالی و قانون تبادل, مانند گسترش دامنه از امور مطلع شود و اسناد و مدارک به متصل می شود, افزایش مقررات رفتار, و محدودیت از دامنه سرمایه گذاران مجاز. برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید.

- برای کسب و کار طرح موارد, بخش 2 (2) 2) (دوم), (هشتم), (نهم), و 4) (من).

9) معافیت ثبت نام اضطراری برای موسسات مالی خارجی / مدیران دارایی (تسکین موقت برای رسیدگی به اختلالات تجاری خارج از کشور به دلیل فاجعه یا دلایل دیگر) (ماده 16(1)(هفدهم) سفارش دفتر کابینه در مورد تعاریف)

ثبت نام به عنوان یک اپراتور کسب و کار ابزارهای مالی مورد نیاز نمی باشد اگر یک فرد/نهاد که در نوع اول ابزار مالی کسب و کار و یا مدیریت سرمایه گذاری کسب و کار در یک کشور خارجی مطابق با قوانین و مقررات کشور خارجی مشغول, و چهره و یا به احتمال زیاد به صورت مشکلات در ادامه است که کسب و کار در کشور خارجی به دلیل یک فاجعه یا دلایل دیگر, انجام می دهد که کسب و کار در ژاپن برای کسب و کار-تداوم به خاطر, با پر کردن یک نرم افزار کتبی برای تصویب با کمیساریای فدراسیون بین المللی, در نتیجه اخذ تصویب کمیسر با یک دوره عملیاتی داده شده (تا سه ماه). (مقاله 16 (1)(هفدهم), و مقاله 16(5)&(6) دفتر کابینه سفارش در تعاریف) (یک) فرم درخواست برای روند تایید (ب) اسناد متصل می شود

- سندی که نشان می دهد شخص/نهاد از یک مقام خارجی مجوز(های) اداری را دریافت کرده یا دریافت کرده است.

توجه: هر دو (الف) فرم درخواست برای فرایند تایید و (ب) اسناد متصل می شود را می توان به زبان انگلیسی پر(مقاله 16 (7) از دفتر کابینه سفارش در تعاریف).

10) طرح ورود برای مدیران پزشک عمومی با مشتریان واجد شرایط در خارج از کشور (شرکت های غیر ژاپنی و افراد مقیم خارج از کشور با مقدار مشخصی از دارایی) (کسب و کار به خصوص مجاز برای سرمایه گذاران خارجی, و غیره.(ماده 63-8 قانون)

(کسب و کار قابل اجرا: نوع دوم ابزارهای مالی کسب و کار ب, مدیریت سرمایه گذاری کسب و کار د, و غیره.)

11) طرح ورود پیش ثبت نام برای کسانی (که تنها وجوه دریایی موفق) با مجوز توسط نهادهای نظارتی و یک پیشینه ثابت در حوزه های قضایی خارجی مشخص (کسب و کار به خصوص مجاز در طول دوره گذار) (مقاله 3-3 از مفاد تکمیلی قانون)

(کسب و کار قابل اجرا: نوع اول ابزارهای مالی کسب و کار الف, نوع دوم ابزارهای مالی کسب و کار الف, ب., مدیریت سرمایه گذاری کسب و کار ب., ج., د., و غیره.)

(3) طبقه بندی سرمایه گذاران برخی از معافیت های مشخص شده در فیا اغلب برای دامنه محدودی از سرمایه گذاران قابل اجرا است که دانش و تجربه کافی در مورد سرمایه گذاری دارند. در حالی که دامنه چنین سرمایه گذاران واجد شرایط بسته به معافیت, سرمایه گذاران به طور کلی به طبقه بندی 1) سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط, 2) سرمایه گذاران حرفه ای, 3) سرمایه گذاران واجد شرایط و 4) سرمایه گذاران موضوع به کسب و کار به خصوص مجاز. نمونه های خاصی از هر دسته به شرح زیر است. (برای اطلاعات بیشتر لطفا به هر یک از مقررات مربوطه مراجعه کنید.)

1) سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط (ماده 10 دستورالعمل دفتر کابینه در مورد تعاریف)

اپراتورهای کسب و کار ابزارهای مالی (محدود به کسانی که درگیر در نوع اول کسب و کار ابزارهای مالی که تحت کسب و کار مربوط به اوراق بهادار و یا کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری می افتد), شرکت های سرمایه گذاری, بانک ها و دیگر موسسات مالی که سپرده و یا پس انداز دریافت, شرکت های بیمه, پاسخ کارگزاران, سرمایه گذاری, سرمایه با سرمایه حداقل 500 میلیون y که اطلاع رسانی به کمیساریای فدرال ساخته اند, سرمایه گذاری مشارکت در بدهی محدود, صندوق های بازنشستگی با دارایی های خالص از حداقل 10 میلیارد That که به کمیسر اف اسا اطلاع رسانی کرده اند, شرکتهای امانی از نوع سرمایهگذاری که به کمیساریای فدرال اف اسا اطلاع رسانی کردهاند کسانی که 1 میلیارد y یا بیشتر در تراز اوراق بهادار دارند (در مورد افراد محدود به کسانی که حداقل یک سال پیش برای تجارت اوراق بهادار حساب باز کردهاند) شرکای اجرایی صندوق مشارکت با 1 میلیارد y یا بیشتر در تراز اوراق بهادار کمیسر, شرکت های هدف مشخص با 1 میلیارد y یا بیشتر در تراز اوراق بهادار که به کمیساریای فدرال و غیره اطلاع رسانی کرده اند.

2) سرمایه گذاران حرفه ای (مقاله 2 (31) قانون, مقاله 23 دفتر کابینه فرمان در تعاریف)

سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط, دولت, بانک مرکزی ژاپن, شرکت هدف مشخص, شرکت های ذکر شده, شرکت های سهام با سرمایه حداقل 500 میلیون y, ابزارهای مالی اپراتورهای کسب و کار, اخطار کسب و کار به خصوص مجاز برای سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط, و غیره., شرکت های خارجی, و غیره.

3) سرمایه گذاران واجد شرایط (مقاله 29-5(3) و (4) قانون, مقاله 15-10-7 از سفارش, مقاله 16-6 از فیبر کابینه دفتر فرمان) علاوه بر واجد شرایط سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران حرفه ای, افراد زیر:

شرکت های با سرمایه و یا خالص دارایی های 50 میلیون million یا بیشتر (از جمله شرکت های وابسته), صندوق های بازنشستگی با 10 میلیارد y یا بیشتر از دارایی های مبتنی بر سرمایه گذاری, کسانی که با 100 میلیون y یا بیشتر از دارایی های مبتنی بر سرمایه گذاری (در مورد افراد, محدود به کسانی که یک حساب کاربری برای تجارت اوراق بهادار حداقل یک سال پیش باز), شرکت های وابسته از ابزارهای مالی اپراتورهای کسب و کار و یا شرکت های ذکر شده, و غیره.

- افرادی که رابطه نزدیک با اپراتورهای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری مرتبط برای سرمایه گذاران واجد شرایط دارند

شرکت های وابسته از اپراتورهای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران واجد شرایط, افسران و کارکنان, و بستگان خود را, از اپراتورهای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران واجد شرایط و یا شرکت های وابسته به خود, و پیمانکاران فرعی از کسب و کار مدیریت از اپراتورهای کسب و کار مدیریت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران واجد شرایط, و غیره.

4) سرمایه گذاران موضوع را به کسب و کار به خصوص مجاز (مقاله 63 (1) (یک) از قانون, مقاله 17-12 (1) از سفارش, مقاله 233-2 از فیبر کابینه دفتر سفارش)

دولت, بانک مرکزی ژاپن, شهرداری, ابزارهای مالی اپراتورهای کسب و کار, مدیران صندوق دارایی, افرادی که رابطه نزدیک با مدیران صندوق دارایی های مرتبط, شرکت های ذکر شده, شرکت با سرمایه و یا خالص دارایی های 50 میلیون y یا بیشتر, شرکت هدف مشخص, صندوق های بازنشستگی با 10 میلیارد y یا بیشتر از دارایی های مبتنی بر سرمایه گذاری, کسانی که با 100 میلیون y یا بیشتر از دارایی های مبتنی بر سرمایه گذاری (در مورد افراد, محدود به کسانی که تا به حال حساب های خود را برای تجارت اوراق بهادار برای حداقل یک سال باز), شرکت های وابسته اپراتورهای تجاری ابزارهای مالی یا شرکت های ذکر شده و افرادی که رابطه نزدیکی با اپراتورهای تجاری مدیریت سرمایه گذاری مرتبط برای سرمایه گذاران واجد شرایط و غیره دارند. همچنین, زمانی که به اصطلاح "استثنا صندوق سرمایه گذاری" اعمال می شود, دامنه موضوع سرمایه گذاران به کسب و کار به خصوص مجاز گسترش خواهد یافت. (ماده 17-12 (2) از سفارش)

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.